Studimi i rrëzatimit kendgjerë dhe ndikimit të tij në mjedisin e Alpeve Shqiptare /STUDIM NGA FLAMUR BUÇPAPAJ

Studimi i rrëzatimit kendgjerë dhe ndikimit të tij në mjedisin e Alpeve Shqiptare është një fushë e hulumtimit të rëndësishme, e cila kërkon përdorimin e teknologjive të specializuara dhe të avancuara për të kuptuar më mirë mekanizmat e ndikimit dhe për të zhvilluar masa të përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit natyror. Rrezatimi kendgjerë përfshin rrezatimin e dritës ultravjollcë (UV), rrezatimin e vidhës dhe rrezatimin e të gjelbërve. Ndikimi i tyre në mjedis mund të përmbajë:

 

Efektet e rrezatimit UV: Rrezatimi UV nga dielli mund të ketë ndikim të ndjeshëm në Alpe. Një ndikim kryesor është mbi organizmat jetoresh, duke përfshirë bimët, kafshët dhe mikroorganizmat. Rrezatimi UV mund të ndikojë në fotosintezën e bimëve dhe mund të shkaktojë dëmtime të ADN-së së organizmave, duke ndikuar në popullsitë e tyre dhe në strukturat ekologjike.

 

Efektet e rrezatimit të vidhës: Rrezatimi i vidhës, ose rrezatimi i dritës së dukshme, ka ndikim të rëndësishëm në fotosintezën e bimëve dhe në rritjen e tyre. Niveli i dritës dhe gjatësia e valëve të vidhës ndikojnë në prodhimin e energjisë nga bimët dhe në proceset fotosintetike të tyre. Ndryshimet në intensitetin e dritës së vidhës mund të ndikojnë në rritjen e bimëve dhe në strukturën e komuniteteve bimore.

 

Efektet e rrezatimit të të gjelbërve: Rrezatimi i të gjelbërve, i cili përfshin valët e ngjyrës së gjelbër në spektrin e dritës, gjithashtu ka ndikim në mjedis. Bimët përdorin këtë rrezatim për fotosintezë dhe për prodhimin e energjisë. Ndryshimet në intensitetin e rrezatimit të të gjelbërve mund të ndikojnë në strukturën dhe funksionimin e komuniteteve bimore në Alpe.

 

Ndikimi i rrezatimit kendgjerë në mjedisin e Alpeve shqiptare mund të ketë pasoja të rëndësishme për biodiversitetin, klimën dhe proceset ekologjike të kësaj zone. Për të kuptuar më mirë këtë ndikim, hulumtimet dhe analizat e ndjeshme janë të nevojshme, duke përfshirë monitorimin e niveleve të rrezatimit, përcaktimin e efekteve mbi komunitetet jetoresh dhe kuptimin e ndryshimeve të mundshme që janë të lidhura me ndryshimet klimatike dhe aktivitetet antropogjene. Llogaritja e renjes së rreatimit të një rreze kendgjerë në Alpe mund të bëhet përmes formulave dhe metodave të caktuara. Këtu janë disa formula të zakonshme për llogaritjen e renjes së rreatimit:

 

Formula e renjes së rreatimit në mënyrë të drejtpërdrejtë (direct method):

 

R = H / L

 

Ku:

 

R është renja e rreatimit të rrezeve kendgjerë (m)

H është lartësia e rrezeve kendgjerë (m)

L është largësia horizontale midis pikës së observimit dhe pikës së rrëzimit të rrezeve kendgjerë (m)

Formula e renjes së rreatimit në mënyrë të shtrirë (extended method):

 

R = H / tan(α)

 

Ku:

 

R është renja e rreatimit të rrezeve kendgjerë (m)

H është lartësia e rrezeve kendgjerë (m)

α është këndi i rrezeve kendgjerë me horizontalen (rad)

Formula e renjes së rreatimit duke përdorur këndin e shkëmbimit të një rreze kendgjerë (angle of incidence) dhe këndin e rrëzimit të saj (angle of refraction):

 

R = (n2 / n1) * H * tan(θ1 – θ2)

 

Ku:

 

R është renja e rreatimit të rrezeve kendgjerë (m)

n1 është indeksi i rritjes i mediumit ku ndodhet rreza kendgjerë para rritjes (në ajër, p.sh.)

n2 është indeksi i rritjes i mediumit ku ndodhet rreza kendgjerë pas rritjes (në shkëmbinj, p.sh.)

H është lartësia e rrezeve kendgjerë (m)

θ1 është këndi i shkëmbimit i rrezeve kendgjerë (rad)

θ2 është këndi i rrëzimit i rrezeve kendgjerë (rad)

Rënia e rrezatimit kendgjerë (W/m²) = Intensiteti i rrezatimit të diellit (W/m²) x Faktori i filtrimit të atmosferës x Faktori i ndikimit të kodrave dhe relievit.

 

Intensiteti i rrezatimit të diellit: Kjo është energjia e diellit që arrin në sipërfaqen e tokës, e shprehur në Watt për metër katror (W/m²). Kjo vlerë ndryshon gjatë ditës dhe me sezonet, duke përfshirë këtu këndin e rënies së diellit dhe distancën nga dielli deri në Tokë.

 

Faktori i filtrimit të atmosferës: Atmosfera filtron një pjesë të rrezatimit të diellit përpara se të arritet në tokë. Kjo ndodh për shkak të gazrave dhe lëndëve të pranishme në atmosferë, të cilat mund të përfshijnë ajrin, vajrat dhe tymrat. Niveli i filtrimit të atmosferës varet nga ndryshimet gjeografike dhe klimatike.

 

Faktori i ndikimit të kodrave dhe relievit: Rrezatimi kendgjerë ndikon edhe nga ndryshimet topografike të territorit. Kodrat dhe relievitë e Alpeve mund të reflektojnë, absorbueshin ose të shperndajnë rrezatimin e diellit, duke ndryshuar intensitetin e rënies së rrezatimit kendgjerë në disa zona.

 

Kjo është një formulë e thjeshtuar dhe llogaritja e rënies së rrezatimit kendgjerë është më e kompleksuar në praktikë, duke përfshirë modele të avancuara të klimës, meteorologjisë dhe ndryshimeve gjeografike. Kjo përfshin përdorimin e teleskopeve dhe instrumenteve të specializuara për të përcaktuar saktësinë e vlerave të rënies së rrezatimit kendgjerë në kohëdhe hapësirë. rezatimi diellor në Alpet shqiptare është i ndikuar nga pozicioni gjeografik i rajonit dhe karakteristikat klimatike të tij. Këtu janë disa të dhëna të rëndësishme për rrezatimin diellor në Alpe:

 

Intensiteti i rrezatimit: Intensiteti i rrezatimit diellor në Alpet shqiptare ndryshon gjatë gjithë vitit dhe varion sipas stinëve. Në përgjithësi, intensiteti i rrezatimit është më i lartë gjatë verës dhe më i ulët gjatë dimrit. Niveli më i lartë i rrezatimit regjistrohet në zonat më të larta të maleve dhe në zonat me ekspozim më të drejtpërdrejtë ndaj diellit.

 

Këndi i rënies së diellit: Këndi i rënies së diellit në Alpet shqiptare ndryshon gjatë gjithë vitit. Në verë, dielli ngrihet më lart në qiell dhe këndi i rënies së tij është më i lartë, duke rezultuar në një rrezatim më të drejtpërdrejtë dhe më të intensifikuar. Ndërsa në dimër, dielli ngrihet më poshtë në qiell dhe këndi i rënies së tij është më i ulët, duke sjellë një rrezatim më të shpërndarë.

 

Efektet e ndryshimeve gjeografike: Topografia e Alpeve shqiptare, përfshirë kodrat, luginat dhe rrënojat, mund të ndikojnë në intensitetin dhe ndryshimin e rrezatimit diellor. Kodrat dhe muret e shkëmbinjve mund të shpërndajnë rrezatimin, ndërsa luginat dhe rrënojat mund të thellojnë ndjesinë e rrezatimit në disa zona të caktuara.

 

Kushtet atmosferike: Kushtet atmosferike, si retë, vajrat dhe tymrat, ndikojnë në rrezatimin diellor në Alpe. Në ditët me retë të dendura ose tym të trashë, rrezatimi diellor mund të zvogëlohet ndjeshëm, duke shkaktuar një reduktim në intensitetin e rrezatimit të diellit.

 

Ndikimi i kohës së ditës: Rrezatimi diellor ndryshon gjatë ditës, duke qenë më i fortë gjatë orëve të mesditës dhe më i dobët në mëngjes dhe pasdite. Kjo është për shkak të këndit të rënies së diellit në qiell dhe gjatësisë së rrugës së tij nëpër atmosferë.

 

Këto të dhëna përgjithësuese për rrezatimin diellor në Alpet shqiptare mund të ndryshojnë në varësi të vendndodhjes së saktë dhe kushteve të rrethimit. Për të patur të dhëna më të sakta dhe të përcaktuara, hulumtimet dhe monitorimi i rregullt i rrezatimit diellor janë të nevojshme përmes stacioneve meteorologjike dhe instrumenteve të specializuara. Intensiteti i rrezatimit diellor: Intensiteti i rrezatimit diellor ndryshon gjatë ditës dhe varion në varësi të sezonit. Zakonisht, intensiteti më i lartë i rrezatimit diellor vërehet në orët e pasdites dhe gjatë verës.

 

Ndikimi i këndit të rënies së diellit: Këndi i rënies së diellit ndikon në sasinë e rrezatimit që arrin në sipërfaqen e tokës. Për shkak të vendndodhjes gjeografike të Alpeve shqiptare, këndi i rënies së diellit ndryshon në varësi të vendit dhe kohës së vitit.

 

Ndikimi i mbylljes së rethit të diellit: Mbyllja e rethit të diellit nga reja e gazrave dhe substanca të tjera në atmosferë ndikon në shpërndarjen e rrezatimit diellor. Në Alpe, ndikimi i mbylljes së rethit të diellit mund të jetë ndjeshëm, veçanërisht në rajone me ajër të pastër dhe pak lëndë të tjera në atmosferë.

 

Efekti i topografisë: Relievi dhe kodrat e Alpeve shqiptare ndikojnë në rrezatimin diellor. Për shembull, kodrat e larta mund të ndikojnë në ndryshimin e rrjedhës së rrezatimit, duke krijuar zona me ndriçim më të ulët në anën tjetër të kodrës.

 

Variacionet klimatike: Klima në Alpet shqiptare ka ndikim të madh në rrezatimin diellor. Variacionet klimatike si vranësirat, moti i ndryshueshëm dhe prania e retërve të shumta mund të ndikojnë në ndryshimin e intensitetit dhe shpërndarjes së rrezatimit diellor.

 

Këto të dhëna janë vetëm disa aspekte të rrezatimit diellor në Alpet shqiptare. Studimet e specializuara dhe monitorimi i vazhdueshëm janë të nevojshme për të përcaktuar më saktë intensitetin dhe

Formula e llogaritjes së rrezatimit kendgjerë në tokë është e njohur si “Ligji i Stefan-Boltzmann”. Ky ligj shprehet si:

 

E = σ * T^4

 

Ku:

 

E është fuqia e rrezatimit kendgjerë në Watt për metër katror (W/m²).

σ (sigma) është konstanta e Stefan-Boltzmann, me vlerën e aproximuar 5.67 x 10^-8 W/(m²K^4). Renja e rrezeve është një aspekt themelor i mjedisit në Alpet e Shqipërisë. Kjo studim synon të analizojë renjen e rrezeve në këtë zonë dhe të vlerësojë ndikimin e saj në mjedis. Renja e rrezeve është një parametër i rëndësishëm për të kuptuar karakteristikat e territorit dhe biodiversitetin e Alpeve shqiptare. Rrezatimi diellor në Alpet shqiptare është i ndikuar nga faktorë të ndryshëm, siç janë latitudi gjeografik, koha e vitit, kodrat dhe relievit, si dhe ndryshimet klimatike. Këtu janë disa të dhëna të përgjithshme rreth rrezatimit diellor në Alpet shqiptare:

 

Latitudi gjeografik: Alpet shqiptare gjenden në latitudën gjeografike mesatare prej 40°N dhe 42°N. Në këto latitude, rrezatimi diellor varion gjatë vitit, me intensitet më të madh në muajt verorë dhe më të ulët në muajt dimërorë.

 

Këndi i rënies së diellit: Këndi i rënies së diellit gjatë ditës ndikon në intensitetin e rrezatimit. Për shkak të pozicionit gjeografik të Alpeve shqiptare, këndi i rënies së diellit ndryshon gjatë sezonit. Në verë, dielli rëndë më lart në qiell, duke rezultuar në intensitet më të lartë të rrezatimit. Në dimër, dielli rëndë më poshtë në qiell, duke rezultuar në intensitet më të ulët të rrezatimit.

 

Efektet e kodrave dhe relievit: Kodrat dhe relievitë në Alpe mund të shkaktojnë ndryshime në intensitetin e rrezatimit diellor. Rrufeja e diellit nga sipërfaqja e kodrave mund të shkaktojë reflektim të rrezatimit, duke rritur intensitetin në disRrezatimi diellor në Alpet shqiptare është një aspekt i rëndësishëm për kuptimin e klimës dhe ekologjisë së kësaj zone. Këtu janë disa të dhëna të rëndësishme në lidhje me rrezatimin diellor në Alpet shqiptare:

 

Intensiteti i rrezatimit diellor: Niveli i intensitetit të rrezatimit diellor në Alpet shqiptare varet nga sezonet, këndi i rënies së diellit dhe lartësia mbi nivelin e detit. Në përgjithësi, intensiteti i rrezatimit diellor është më i lartë në veri të Alpeve shqiptare dhe ulët në jug.

 

Ndikimi i lartësisë: Lartësia mbi nivelin e detit ka ndikim në intensitetin e rrezatimit diellor. Në Alpet shqiptare, siç lartësohet terreni, intensiteti i rrezatimit diellor zvogëlohet. Kjo ndodh për shkak të rrugëtimit të rrezatimeve nëpër atmosferë dhe efekteve të filtrimit atmosferik.

 

Ndikimi i relievit: Relievi i Alpeve shqiptare ka ndikim në drejtimin dhe shpërndarjen e rrezatimit diellor. Zonat me kodra dhe male mund të sjellin ndryshime në intensitetin dhe drejtimin e rrezatimit diellor.

 

Sezonet: Intensiteti i rrezatimit diellor ndryshon gjatë sezoneve të vitit. Në Alpe, rrezatimi diellor është më i lartë gjatë verës dhe më i ulët gjatë dimrit.

 

Rrezatimi ultravjollcë (UV): Rrezatimi UV është një pjesë e rrezatimit diellor dhe ka ndikim të rëndësishëm në shëndetin e bimëve, kafshëve dhe njerëzve. Niveli i rrezatimit UV varet nga këndi i rënies së diellit, lartësia dhe sasia e gazrave të pranishme në atmosferë.

 

Metodat e Studimit:

Për të përfshirë një gamë të gjerë të terreneve dhe mjedisit të Alpeve shqiptare, studimi përfshin metoda të ndryshme për të matur renjen e rrezeve. Metodat klasike përfshijnë përdorimin e theodolitit për të përcaktuar këndin e rrezeve dhe gjatësinë e diametrit në një numër të samplojave të caktuara. Gjithashtu, përdorimi i teknologjive të fundit si dronët dhe imazhet e satelitëve mund të jenë përdorshëm për të mbledhur të dhëna të detajuara mbi renjen e rrezeve nëpër Alpet shqiptare.

 

Ndikimi në Mjedis:

Renja e rrezeve në Alpet e Shqipërisë ka një ndikim të rëndësishëm në mjedisin vendas. Disa aspekte të ndikimit janë:

 

Stabiliteti i Tokës: Renja e rrezeve ndikon në stabilitetin e tokës dhe erozionin e mbeturinave. Renja e rrezeve më e madhe mund të rezultojë në destabilizim të mbeturinave dhe rritje të erozionit të tokës.

 

Hapësira Hidrologjike: Renja e rrezeve ndikon në formimin e ujërave të sipërme të Alpeve shqiptare. Këndi i renjes së rrezeve ka një lidhje të ngushtë me shkarkimet dhe drenazhin e ujit, duke influencuar shtrirjen e rrjedhave të ujit dhe zhvillimin e zonave shtresore tëRrezatimi kendgjere është një fenomen natyror i cili mund të ketë ndikim të rëndësishëm në mjedisin e Alpeve shqiptare. Rrezatimi kendgjere është i lidhur me lëvizjet tektonike dhe përhapjen e valëve seismike në tokë. Këtu janë disa aspekte kryesore për të kuptuar rrezatimin kendgjere në Alpet shqiptare dhe ndikimin e tij në mjedis:

 

Rrezatimi kendgjere në Alpet shqiptare: Alpet shqiptare janë pjesë e një rajoni me aktivitet të lartë tektonik dhe tërmete të shpeshta. Rrezatimi kendgjere është rezultat i lëvizjeve tektonike dhe tërmeteve që ndodhin në këtë zonë. Intensiteti dhe shkalla e rrezatimit kendgjere mund të ndryshojnë nga një zonë në tjetrën, duke krijuar një model të ndërlikuar të shpërndarjes së rrezatimit në këtë rajon.

 

Efektet e rrezatimit kendgjere në reliev: Rrezatimi kendgjere mund të ketë ndikim të madh në formimin e relievit në Alpe. Lëvizjet tektonike të shpeshta mund të shkaktojnë shpërqendrimin e terrenit, deformime të shkëmbinjve, rritje të kodrave, formimin e kodrave, etj. Këto ndryshime në reliev mund të ndryshojnë peisazhin dhe morfologjinë e zonës së Alpeve shqiptare.

 

Erosioni dhe transporti i materialeve: Rrezatimi kendgjere mund të shkaktojë lëvizjen e mëtejshme të materialeve nëpër kodra dhe luginat. Ndërhyrja e rrezatimit në terren mund të shkaktojë erozion të intensifikuar dhe transportin e materialeve si dhe formimin e shtresave të reja gjeologjike. Ky proces mund të ketë ndikim në furnizimin me ujë të pishëm, erozionin e tokës dhe habitatet natyrore në Alpet shqiptare.

 

Siguria e popullsisë dhe infrastrukturës: Rrezatimi kendgjere mund të ketë ndikim të rëndësishëm në sigurinë e popullsisë dhe infrastrukturës në Alpet shqiptare. Ndër ndikimet më të rëndësishme mund të përmendim dëmtimet në ndërtesat, rrugët, urat, etj., të shkaktuara nga tërmetet dhe lëvizjet tektonike të cilat janë të lidhura ngushtë me rrezatimin kendgjere.

 

Mjedisi natyror dhe biodiversitetMjedisi natyror dhe biodiversiteti: Ndryshimet e formës së relievit dhe rritja e erozionit të tokës mund të ndikojnë në mjedisin natyror dhe biodiversitetin e Alpeve shqiptare. Habitatet natyrore, ekosistemet dhe popullatat e faunës dhe florës mund të pësojnë ndryshime në pasojë të ndryshimeve në peisazh dhe mjedis.

 

Studimi i rrezatimit kendgjere dhe ndikimit të tij në Alpet shqiptare është i rëndësishëm për të kuptuar dhe parandaluar rreziqet natyrore, si dhe për të zhvilluar masa mbrojtëse dhe politika të qëndrueshme për ruajtjen e mjedisit natyror në këtë rajon. Rrezatimi kendgjere është një fenomen i rëndësishëm gjeologjik në Alpet shqiptare dhe ka ndikim të thellë në mjedisin e kësaj zone malore. Ky proces i cili ndodh natyrshëm, sjell ndryshime të dukshme në terrenin dhe paisazhin gjeologjik. Për të kuptuar rrezatimin kendgjere në Alpe dhe ndikimin e tij në mjedis, duhet të kuptojmë me shumë vëmendje mekanizmat dhe shkaqet e tij.

 

Rrezatimi kendgjere: Rrezatimi kendgjere është një lëvizje vertikale e shtresave gjeologjike në tokë. Kjo lëvizje ndodh gradualisht nëpërmjet tërmeteve dhe tensionit tectonik që shkaktojnë spastrime të tensioneve të mbledhura në këto shtresa gjeologjike. Si rezultat, ndodhin lëvizje të përhershme vertikale, duke krijuar kodra, kënetë dhe gropave.

 

Formimi i kodrave dhe gropave: Rrezatimi kendgjere krijon kodra dhe gropave në tokë. Kodrat janë formuar kur shtresat gjeologjike ngrihen, ndërsa gropat ndodhin kur shtresat ulet. Këto formime të ndryshme shkaktojnë ndryshime të dukshme në paisazhin malor të Alpeve shqiptare.

 

Erozioni: Rrezatimi kendgjere është një nga faktorët kryesorë që ndikojnë në erozionin e tokës. Lëvizjet e përhershme vertikale të shtresave gjeologjike shkaktojnë thyerjen e shkëmbinjve dhe mbeturinave të tjera, duke krijuar ujërat e shkëmbinjve dhe çlirimin e materialeve nëntokësore. Kjo, në ndikim të tjera natyrore, ndikon në formatimin e kanioneve, lumenjve, dhe shpëlleve.

 

Stabiliteti i terrenit: Rrezatimi kendgjere mund të ndikojë në stabilitetin e terrenit në Alpe. Lëvizjet e shtresave gjeologjike mund të shkaktojnë rënien e shkëmbinjve, shpërqendrimin e terrenit dhe deformimin e terrenit. Kjo mund të ndikojë në sigurinë e banorëve dhe infrastrukturën.

 

Furnizimi me ujë të pishëm: Rrezatimi kendgjere ndikon në formimin e kriptodepresioneve dhe strukturave të tjera nën tokë. Këto struktura mund të funksionojnë si rezervuarë natyrorë të ujit të pishëm. Nëdisa raste, këto rezervuarë mund të jenë burim i ujit për banorët dhe ekosistemet vendore.

 

Studimi i rrezatimit kendgjere në Alpet shqiptare është i rëndësishëm për të kuptuar më mirë proceset gjeologjike dhe ndikimin e tyre në mjedisin e kësaj zone. Kjo njohuri mund të ndihmojë në planifikimin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe në identifikimin e rreziqeve potenciale për banorët dhe mjedisin e Alpeve shqiptare.

4 / 4

 

Rrëzatimi kendgjerë është një aspekt i rëndësishëm i mjedisit në Alpet Shqiptare. Kjo formë e rrëzatimit është e lidhur me proceset e errësirës dhe dritës dhe ka ndikim të thellë në mjedisin natyror. Këtu janë disa detaje për rrëzatimin kendgjerë në Alpet Shqiptare dhe ndikimin e tij në mjedis:

 

Rrëzatimi kendgjerë: Rrëzatimi kendgjerë është një term që përdoret për të përshkruar ndërveprimin e rrezatimeve të ndryshme, siç janë drita diellit, rrezatimi ultravjollcë dhe rrezatimi i vidhës, me sipërfaqet e tokës dhe objekteve të ndryshme në mjedis. Kjo përfshin reflektimin, absorbcionin dhe transmetimin e rrezatimeve nga objektet dhe sipërfaqet.

 

Efektet e rrezatimit kendgjerë: Rrëzatimi kendgjerë ka ndikim të thellë në mjedisin natyror. Një ndikim i rëndësishëm është ngrohja e sipërfaqeve tokësore dhe objekteve nga rrezatimi diellor, e cila mund të ndikojë në klimën e zonës. Gjithashtu, rrezatimi kendgjerë ndikon në fotosintezën e bimëve dhe zhvillimin e tyre, duke përcaktuar biodiversitetin në Alpe. Gjithashtu, ndikimi i rrezatimit në ujërat e sipërfaqes dhe nëntokësore është i rëndësishëm për jetën e kripërat dhe ekosistemet e ujërave të ëmbla.

 

Modifikimet gjeografike: Rrëzatimi kendgjerë mund të ketë ndikim në formimin e vendeve të caktuara gjeografike. Për shembull, eksponimi i gjatë ndaj rrezatimit diellor në një anë të maleve mund të shkaktojë zonat e thata dhe të mërzitura, ndërsa anët e errëta mund të kenë një rritje të shkallës së lagështisë dhe zhvillimin e gjelbërimin e më shumë bimëve.

 

Rrezatimi ultravjollcë: Rrezatimi ultravjollcë (UV) është një pjesë e rrezatimit kendgjerë dhe ka ndikim të veçantë në mjedis. UV-B dhe UV-C janë më të dëmshëm për organizmat e gjallë dhe mund të shkaktojnë ndryshime në strukturën e ADN-së, si dhe dëmtime në bimë

Përballimi dhe pasojat: Mjedisi natyror në Alpe ka zhvilluar mekanizma të adaptimit ndaj rrezatimit kendgjerë. Bimët, për shembull, janë të afta të adaptohen ndaj intensitetit të ndryshueshëm të dritës dhe të përshtaten nëpërmjet prodhimit të pigmenteve mbrojtëse. Megjithatë, ndryshimet në rrezatimin kendgjerë, siç janë ndryshimet klimatike globale dhe përhapja e shkallës së ozonit, mund të ketë pasojë të rëndësishme për ekosistemet dhe biodiversitetin në Alpe.

T është temperatura e sipërfaqes së trupit në kelvin (K).ndikimin e rrezatimit diellor në këtë rajon.

Play Video
Romani “Doktoresha” për nga përshkrimi i Shqipërisë në diktaturë përngjan shumë me Afganistanin e Khaled Hosseinin, përmes veprës “Gjuetari i balonave”: Si Afganistani nën sundimin e talebanëve … Mund ta gjeni në te gjitha libraritë Për porosi kontaktoni në numrin: 067 53 32 700
Scroll to Top