Kryesore

Refraction of light and time dilation Wide beam radiation and energy sources

Methodological Dogmatism in Literary Criticism of Socialist Realism, Types of Criticism and Censorship in the Communist Regime in Albania

DOGMATIZMI METODOLOGJIK I KRITIKËS LETARE TË REALIZMIT SOCIALIST, LLOJET E KRITIKËS DHE TË CENSURËS NË REGJIMIN KOMUNIST NË SHQIPËRI

The history of Albanian Catholicism as a nationalist and formative faith

HISTORIA E KATOLICIZMIT SHQIPTAR SI FE NACIONALISTE DHE SHQIPTARO- FORMUESE

The History of the Dečani Monastery is an important monument of Kosovo’s culture and heritage dating back to the Illyrian, Dardanian, and Roman periods

Historia e Manastirit të Deçanit Ai është një monument i rëndësishëm i kulturës dhe trashëgimisë së Kosovës Periudha Ilire, Dardane ,Romake

Presidenti Rtv Nacional Flamur Bucpapaj se bashku me gazetarin dhe botuesin e gazetës Nacional Mujo Buçpapapaj u takuan me presidentin e Shqipërisë Prof. Bajram Bega

Botimi i ri i ‘Ketri Hajdut’ në Gjuhën Italiane!

Të nderuar lexues dhe shikues, jemi të lumtur të njoftojmë se sot u botua në gjuhën gjermane drama për fëmijë ‘Ketri Hajdut’ e autorit Flamur Buçpapaj

Scroll to Top