rama-basha-12_2

Partia Demokratike shpërndau biografitë e plota të ministrave të rinj të qeverisë që u dërguan për dekretim tek presidenti.

Arben Beqiri

Pozicioni aktual

Profesor i Kirurgjise ne Universitetin e Mjekesise Tirane,

2013                Zevendes Rektor, Universiteti Mjekesise Tirane

1993-deri tani  Kirurg ne Qendren Spitalore Universitare “Nene Tereza”

1993-deri tani  Pedagog ne Universitetin e Mjekesise Tirane, Fakulteti i Mjekesise.

Edukimi

1983-1988       Diplomuar Mjek i Pergjithshem .  Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Mjekesise.

1989-1990       Mjek i pergjithshem. Prekal, Dukagjin, Shkoder.

1990-1993       Specializuar si Kirurg i Pergjithshem. Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Mjekesise .

1994-1995       Fellowship ne endoskopine gastrointestinale  nen udheheqjen e  Prof. William G. Hardison VA Hospital UCLA San Diego, nje Lektor Fulbright ne Fakultetin e Mjekesise, Departamenti i Kirurgjise Digjestive, Universiteti i Tiranes.

Grante dhe Experience kerkimore

 • FULLBRIGHT Grant, i administruar nga Departamenti i Shtetit SHBA.

Fusha e Studimit: Laparocsopic Surgery of the Colon and Rectum.

National Naval Medical Center, Bethesda, MD.

Tetor. 2004- Shkurt 2005
 • Catholic University of Leuven

Fusha e Studimit:  Free research on colorectal surgery and an Update on laparoscopic surgery and its applications.

U. Z. Gasthuisberg, Catholic University of Leuven, Belgium.

 • Specializuar ne Butterworth Hospital and Holland Community Hospital , Grand Rapids and Holland MI, USA. Field of study: Flexible Endoscopy and Miniinvasive Surgery, Lapaaroscopic Cholecystectomy.

 

Trajnime dhe kurse me te shkurtra

 • SAGES,  Flexible Endoscopy, Cleveland, OH, USA
 • IRCAD,  Minimal Access Surgery, Strasbourg, France
 • IRCAD,  Interventional GI Techniques, Strasbourg, France,  etc.
Nentor. 1996- Gusht 1997

 

 

 

 

Maj 1994- Tetor 1994

 

 

 

 

 

 

 

 

Shtator  1994

Qershor  2010

Qershor   2010

Publikime /Prezantime

 1. The combination of infiltrative bupivacaine with low pressure laparoscopy reduces postcholecystectomy pain.

A prospective randomised controlled study.

Arben I. Beqiri, Rudin Q. Domi,  Hektor H. Sula,  Edmond Q.      Zaimi,  Elizana Y. Petrela.

S Med J 2012; Vol. 33 (2): 134-138

 

 1. Breaking bad news in a southeast European population: a surveyamong cancer patients in Albania

Arben Beqiri, Agim Sallaku, Genc Burazeri.

Journal of Palliative Medicine 2012 Oct,15(10):1100-5

 

 1. Combined Endoscopic and Laparoscopic management of                              

      chronic gastric volvulus.

Arben Beqiri, VanderKolk WE, Scheeres D.

Gastrointest Endosc. 1997 Nov, 46(5): 450-2

Eksperienca

 • Pedagog i Fakultetit te Mjekesise Universiteti i Mjekesise .
Shtator 1993- present
 • Lektor ne Dept. e Kirurgjise Abdominale , Faulteti I Mjekesise, Universiteti  Mjekesise, Tirane.
Shtator 2006- present
 • Lektor ne National Naval Medical Center,Bethesda, MD, USA, Grand Rounds on Surgery in Albania
Janar 2005

Zhvillimi Profesional

 • Futja per here te pare e endoskopise terapeutike ne sherbimin e urgjences se kirurgjise digjestive me ndihmen dhe mbeshtetjen e Albanian Health Fund
 • Futja e teknikave te reja  te kirurgjise laparoskopike dhe miniinvazive ne praktiken kirurgjikale shqiptare.
                      Janar 1995

 

 

Qershor 1995

 • Realizimi per here te pare ne Shqiperi i metodave te reja te trajtimit:
 1. Polipektomia endoskopike gastrointestinale
 

May 1996

 1. Kauterizimi Bipolar per trajtimin e hemoragjive digjestive
 2. Gastrostomia dhe Jejunostomia Endoskopike Perkutane
 3. ERCP etc.
 • Realizimi per here te pare ne Shqiperi i
 1. Trajtimit me laparoskopi te Kisteve te ovarit me nje seri prej me se 100 rastesh
 2. Trajtimi me Laparoskopi i hernies inguinale (TAPP).
1996-2001

 

 

 

1999-2008

Anetar i

 • Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons SAGES, Anetar             2013- ne vazhdim

Anetar i Task Force te SAGES per Sigurine gjate Kolecistektomise Laparoskopike

 • Shoqeria e Kirugjise Shqiptare , Sekretar i Pergjithshem
1994-2008
 • American Society of Gastrointestinal Endoscopy ASGE, Anetar
2012-2014

Titujt Akademike

 • Ph.D.   “Trajtimi endoskopik i hemoragjise se siperme digjestive ne urgjencen kirurgjikale”.       2006
 • Prof. Asc.,  Bazuar ne 20 vite experience mesimdhenie ne Fakultetin e Mjekesise dhe kontributin  shkencor me publikime origjinale dhe me impakt ne zhvillimin e kirurgjise laparoskopike dhe miniinvazive ne Shqiperi   Based on 20 years of teaching experience at Faculty of Medicine, on Scientific                                                                                                                                       2012
 • Profesor                                                                                                                                            2016

 

Gjuhet e Huaja

 • English          Fluent
 • French          Good
 • Italian           Good

Interesat

 • Minimally Invasive Colorectal Surgery
 • ERCP

Helga Vukaj

Të Dhëna Personale

Emër Mbiemër:

Data e lindjes:

Shtetësia

 

Helga Hasanlliu Vukaj

14 Korrik 1978

Shqiptare

 

 

Eksperienca Pune

Data

Institucioni

Pozicioni

Objekti i Veprimtarisë

Aktiviteti e Përgjegjësitë

 

 

Maj 2003

Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Juriste

Trajtim ligjor i çështjeve

 • Trajtimi i shkresave zyrtare të deleguara nga Presidenti i Republikës.
 • Vlerësimi i projektligjeve dhe akteve para dekretimit te tyre.
 • Përgatitja e dekreteve për aprovimin e ligjeve.
 • Përgatitja e vlerësimeve paraprake dhe e dekreteve për emërimet, shkarkimet, lirimet nga detyra, në lidhje me gjyqtarë, prokurorë apo pozicione të tjera kushtetuese, kompetencë e Presidentit të Republikës.
 • Kryerja e inspektimeve për raste të veçanta në lidhje me veprimtarinë e gjyqtareve dhe prokuroreve.

 

Data

Institucioni

Pozicioni

Objekti i Veprimtarisë

Aktiviteti e Përgjegjësitë

Tetor 2005 – Gusht 2006

Ministria e Brendshme

Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Juridike

Drejtimi i Drejtorisë së Shërbimeve Juridike

 • Përgatitja e akteve të Ministrit të Brendshëm.
 • Trajtimi çështjeve juridike, kompetencë e Ministrit.
 • Dhënia e mendimit mbi projekt-akte të dikastereve të ndryshme apo edhe të institucioneve vartëse të Ministrisë së Brendshme.
 • Përqasja e akteve ligjore dhe nënligjore me kriteret e vendosura nga BE.
 • Anëtare e Komisionit të Gradave në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.
 • Anëtare e Komisionit Disiplinor të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.
 • Mbrojtja e akteve të Ministrit të Brendshëm në të gjitha shkallët e gjyqësorit.

 

Data

Institucioni

Pozicioni

Objekti i Veprimtarisë

Aktiviteti e Përgjegjësitë

Shtator 2006 – prill 2012

Agjencia e Kthimit dhe kompensimit të Pronave

Zv. Drejtor i Përgjithshëm. Drejtor i Kthimit të Pronave

Drejtimi i procesit për kthimin dhe kompensimin e pronave ish pronarëve

 • Drejtimi i agjencisë në rang kombëtar dhe përgjegjës për njohjen e së drejtës së pronësisë, kthimit dhe kompensimit të saj.
 • Kontrolli i Zyrave Rajonale në qarqet e RSH.
 • Drejtimi i procesit të apelimit në zyrën qendrore si dhe kontrolli i vendimmarrjes nga ZRKKP.
 • Menaxhimi i punës në AKKP dhe dhënia e mendimit për miratimin e akteve ligjore e nënligjore në ndihmë të procesit të kthimit dhe kompensimit të pronave.

 

Data

Institucioni

Pozicioni

Objekti i Veprimtarisë

Aktiviteti e Përgjegjësitë

2012 – 2016

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Drejtor i Përgjithshëm

Drejtimi dhe mbikëqyrja e veprimtarisë së Departamentit të Auditimit të Buxhetit të Pushtetit Vendor, Kontrollit të Territorit, Administrimit të Aseteve të Qëndrueshme dhe Departamentit të Auditimit të Investimeve dhe Projekteve me Financime të Huaja, Shoqërive Publike dhe Mbrojtjes së Mjedisit.

 • Dhënia llogari për veprimtarinë e departamenteve dhe drejtorive që mbulon para Kryetarit.
 • Mbajtja e kontakteve me nivelet më të larta të institucioneve vendase, të huaja dhe ndërkombëtare.
 • Përfaqësimi i KLSH-së në bisedime me organizata dhe institucione të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare.
 • Dhënia ndihmë Kryetarit të KLSH-së mbi problematika të ndryshme, të cilat kanë të bëjnë me mbarëvajtjen e punëve dhe rritjen e efektivitetit të drejtimit në institucion.
 • Organizimi, mbikëqyrja, drejtimi dhe bashkëveprimi i punës ndërmjet departamenteve.
 • Ndjekja e zbatimit të standardeve të auditimit të miratuara dhe përditësimi i tyre.
 • Hartimi dhe ndjekja për zbatim e planit afatmesëm dhe afatgjatë të zhvillimit strategjik të institucionit.
 • Organizimi dhe koordinimi i punëve ndërmjet departamenteve dhe drejtorive për përpunimin, hartimin dhe zbatimin e tematikave, të programeve e të planeve të punës.
 • Shqyrtimi i materialeve të auditimit konform rregullave e standardeve të auditimit.
 • Nënshkrimi i korrespondencës zyrtare në përputhje me rregullat e përcaktuara.

 

 

Aktivitete Akademike

Data

Institucioni

Pozicioni

 

 

 

2003

Universitetin “Luigi Bocconi”, Milano, Itali

Pedagoge e jashtme në kursin e Masterit “Manaxher i Emigracionit”, në ciklin e leksioneve “Sistemi i vizave, rasti i Shqipërisë” dhe ”Legjislacioni komunitar për trafikimin e qënieve njerëzore, dhe riatdhesimi i të miturve të pashoqëruar”

 

Data

Institucioni

Pozicioni

2004 – vazhdim

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë

Pedagoge e jashtme në Departamentin e së Drejtës Publike

 

 

Data

Institucioni

Pozicioni

2009 – vazhdim

Shkolla e Magjistraturës, Tiranë

Eksperte e jashtme në Shkollën e Magjistraturës, cikli i leksioneve “Procesi i njohjes, kthimit dhe kompensimit të pronës”.

 

 

Edukimi

Data

Institucioni

Titulli i Kualifikimit

Niveli i Kualifikimit

 

 

 

Shtator 1996 – Korrik 2000

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë

Juriste

Diplomë e sistemit 4 vjeçar

Data

Institucioni

Titulli i Kualifikimit

Niveli i Kualifikimit

 

Shtator 2001 – Dhjetor 2003

Universitetin “Luigi Bocconi”, Milano, Itali

Master “Manaxher i të Drejtave. Ekspert në Drejtim”

Master

Data

Institucioni

 

Titulli i Kualifikimit

 

 

2004

ITAP – Instituti i Trajnimit të Administratës Publike

Gjykata Kushtetuese

Trajner për Administratën Publike. Ekspert për aktin administrativ dhe procedimin hetimor administrativ

 

Data

Institucioni

Titulli i Kualifikimit

Niveli i Kualifikimit

 

2011

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë

Doktor i Shkencave

Doktoraturë

Data

Institucioni

Titulli i Kualifikimit

Niveli i Kualifikimit

 

Data  6                              Institucioni

Titulli i kualifikimit

2012

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë

Profesor i Asociuar

Profesor i Asociuar

 

2016

Yeshiva University

Benjiamin Cardozo Law School, Manhattan, New York

Expert and Global Lidership in LAW

 

 

 

Trajnime

Data

Institucioni

 

 

 

 

2003

ITAP – Instituti i Trajnimit të Administratës Publike

Trajnim mbi Antikorrupsionin dhe Administratën publike

Data

Institucioni

 

 

2003

ITAP – Instituti i Trajnimit të Administratës Publike

Trajnim mbi etikën dhe procedurat në administratën publike

Data

Institucioni

 

 

2004

ITAP – Instituti i Trajnimit të Administratës Publike

Trajnim mbi barazinë gjinore

Data

Institucioni

 

 

2004

ITAP – Instituti i Trajnimit të Administratës Publike

Trajnim mbi MSA

Data

Institucioni

 

 

2005

Ambasada Amerikane (Departamenti i Shtetit)

Anti terrorizmi – Siguria

 

Tituj Honorifik

Data

Autoriteti

 

 

 

 

8 Mars 2010

Unioni për Paqe në Botë, Assisi, Itali

Vlerësuar me titullin “Gruaja e Vitit 2010”

Data

Autoriteti

 

Korrik 2010

Unioni për Paqe në Botë, Assisi, Itali

Vlerësuar me titullin “Kavalier i Paqes”

 

 

Publikime

Data

Lloji i Publikimit

Titulli i Publikimit

 

 

 

 

2011

Monografi

“The impact of legal environment on tourism sustainable development. The case of Albania as a Mediterranean destination”

Data

Lloji i Publikimit

Botuar në

Titulli i Publikimit

2011

Artikull Shkencor

Revistën “International Journal of Management Cases”

“Women in leadership and Gender equity in Albania”

 

Data

Lloji i Publikimit

Botuar në

 

Titulli i Publikimit

2011

Artikull Shkencor

Revistën “International Journal of Information Technology and Economic Development”

“European Integration Process of Albania and the Effect of technology on non-profit organization Efficiency”

 

Data

Lloji i Publikimit

Botuar në

 

Titulli i Publikimit

2011

Artikull Shkencor

Revistën “International Journal of Information Technology and Economic Development”

“Implementation of customer relation management in travel industry. Its overall impact on performance. The case of Albania”

 

Data

Lloji i Publikimit

Botuar në

Titulli i Publikimit

2011

Artikull Shkencor

Revistën “International Journal of Management Cases”

“The Effects of relationship betëeen information technology and firm innovation on firm performance. The case of Albania”

 

Data

Lloji i Publikimit

Botuar në

Titulli i Publikimit

2011

Artikull Shkencor

Revistën “International Journal of Management Cases”

“Information Technology and its Effects in SME”

 

 

Data

Lloji i Publikimit

Botuar në

Titulli i Publikimit

2011

Artikull Shkencor

Revistën “International Journal of Management Cases”

“Legal Framework and concept of Effective Remedies from the Perspective of the European Convention on Human Rights”

 

Data

Lloji i Publikimit

Botuar në

Titulli i Publikimit

2011

Artikull Shkencor

Revistën “International Journal of Management Cases”

“Normative, Social and Cognitive predictors of Entrepreneurial interest of college students in Albania”

 

Data

Lloji i Publikimit

Botuar në

Titulli i Publikimit

2012

Artikull Shkencor

Revistën “Auditimi Publik” Nr.2,4,6 dhe ne Gazeta te ndryshme

“Mosmarreveshjet administrative dhe gjykimi i tyre”

“Procesi I auditimit te jashtem nen kendveshtrimin juridik”

“Pergjegjshmeri e larte ne emer te interest public”

“Analiza e Riskut paraauditues dhe pasvijues ne kushtet e kontrollit te brendshem te aktit”

 

 

 

 

Gjuhë të Huaja

Italisht

Anglisht

 

 

Flas dhe shkruaj shumë mirë.

Flas dhe shkruaj shumë mirë.

 

 

 

Curriculum Vitae
Informacione personale
Emer, Mbiemër Mirela Karabina
Adresa  Rruga “Prokop Mima”,Pall.”Hawai”  Tiranë, Shqipëri
Telefoni 003554321403 Mobile: 0698354591
                                                      E-mail mirelakarabina@gmail.com

mirelakarabina@yahoo.com

                                                 Kombesia Shqiptare
Datelindja 29 Maj 1966
Seksi Femër
Pozicioni aktual Pedagoge
Aktiviteti kryesor dhe përgjegjesia
Instuticioni punëdhënës

Tipi i sektorit

 1. UT. Fakulteti i Shkencave Sociale    2)  Albanian University

Edukim

                   Eksperienca në punë Pedagoge e jashtme.UT, Fakulteti i Shkencave Sociale                        2010……..

Pedagoge e jashtme AU, Fakulteti i Edukimit                                        2016……..

Nëndrejtore, Shkolla 12 vjeçare “Faik Konica” Tiranë                            2014-2016

Pedagoge e jashtme.AU, Fakulteti i Edukimit                                        2014-2015.

Ambasada e Shqipërisë , Bullgari  (bashkëshorte e Ambasadorit)        2011-2014

Drejtore në shkollën 9-vjeçare “P.Budi”,  Tiranë                                     2005-2011

Nen/drejtore ne shkollen 9-vjeçare “O. Myderizi”   Tiranë                      2003-2005

Ambsada e Shqipërisë, Pakistan   (bashkëshorte e Ambasadorit)        1995-1998

Mësuese dhe Specialiste ne Edukim, Drejtorine Arsimore Elbasan      1993-1995

Mësuese në shkollën e Mesme Pedagogjike “L. Gurakuqi” Elbasan    1992-1993

Mësuese e lëndëve Gjuhë dhe Letërsi  Elbasan                                   1988-1992

 

 

                   Edukimi dhe trajnimi
Të dhëna
Kualifikimet
 1. Phd (candidate, në mbyllje ) ,UT, FSHS
 2. Titulli  MSc. në Edukim
 3. Diplome si mësuese e lëndeve Gjuhë-Letersi
 1.  Certifikatë  vlerësimi për Drejtimin dhe menaxhimin e shkollës
 1.  Trajner europian
 2.  Certifikate Trajner në edukim
 3.  Certifikatë pjesmarrjeje për trajnimin e trajnereve, metodat e mësimdhënies.,
 4.  Certifikatë pjesmarrjeje,Ngritja dhe funksionimi i qeverisë së nxënësve.

9-     Certifikatë vlerësimi, Plani vjetor i shkollës

10     Certifikatë vlerësimi,Objektivat e arritjes së nxënësve                                   

.

 

Fusha

 

Edukim

 

Instuitcioni apo organizata në të cilën janë kryer trajnimet 1-     Universiteti iTiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Pedagogjisë     dhe  Psikologjisë

2-     Universiteti iTiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Pedagogjisë dhe Psikologjisë

 1.  Universiteti “A.Xhuvani”
 2.  Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, Instituti i Studimeve Pedagogjike.
 3.  Ceses .Universiteti iTiranës,
 4.  MASH, Instituti i Kurrikulës dhe Trajnimit .
 5.  Save the Children, Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë
 6.  Save the Children ,Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë
 7.  MASH, Instituti i Kurrikulës dhe Trajnimit

10-   MASH,  Instituti i Kurrikulës dhe Trajnimit

 

                                     Gjuha amtare Shqip
Gjuhë te tjera English
Vlerësimi Të kuptuarit Të folurit Të shkruarit
Niveli Europian Dëgjimi Leximi Të folurit bashkëbisedues Të folurit prodhues
Gjuhë e pare 1 Shkëlqyeshëm Shkëlqyeshëm Shkëlqyeshëm Shkëlqyeshëm Shkëlqyeshëm
Gjuhë e dyte 2  Mirë Mirë Mirë Mirë Mirë
Aftësi të tjera 1-  Certifikatë  në kompjuter

 

                                                                                                           Mirela Karabina
                                                                                                        Tiranë , Maj 2017

 

GAZMENT BARDHI                                       

E-mail:             gazmentbardhi@gmail.com;

Datëlindja:      6 Korrik, 1986.

 

ARSIMI:   

 

 

2004-2008                   FAKULTETI I DREJTËSISË, UNIVERSITETI I TIRANËS

 

 

PËRVOJA PROFESIONALE:

 

Nëntor 2013 – Aktualisht                             KUVENDI I SHQIPËRISË

Pozicioni aktual:                                            Këshilltar Ligjor

 

Korrik 2015 – Tetor 2016                             KUVENDI I SHQIPËRISË

Ekspert pranë Komisionit të Posacëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi

 

Gusht /2008 – Nëntor 2013:                         MINISTRIA E DREJTËSISË, REPUBLIKA E SHQIPËRISË

 

Pozicione:                                           DREJTOR I OPONENCËS, Drejtoria e Përgjithshme e Kodifikimit – Shtator 2012 – Nëntor 2013.

 

                                                            – KËSHILLTAR I MINISTRIT TË DREJTËSISË – Maj 2012 – Shtator 2012

 

– SPECIALIST NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË KODIFIKIMIT – Gusht 2008 – Maj 2012. (Sektori i Analizës dhe Rekomandimeve Institucionale, Sektori i Oponencës Ligjore, Sektori i Mendimit Juridik)

 

ANËTAR I BORDIT DREJTUES TË ZYRËS SË REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Shkurt- Shtator 2013

 

ANËTAR I KOMISIONIT DISIPLINOR TË AVOKATISË

Tetor 2012 – Shtator 1013

 

PJESËMARRJE NË:

 

Korrik 2010 – Korrik 2012:             Përfaqësues i Shqipërisë në Projektin e Bashkëpunimit Rajonal në Drejtësinë Kriminale “Forcimi  Kapaciteteve në luftën kundër krimit kompjuterik”, BE dhe Këshilli i Europës

Përfaqësues i Shqipërisë në konferencat e realizuara nga Këshilli i Europës mbi aspektet ligjore dhe praktike në luftën kundër krimit kompjuterik, të realizuara me të gjitha vendet e rajonit.

 

Shtator 2010:                                     Konferencë Ndërkombëtare Kundër Terrorizmit

 

Përfaqësues i Ministrisë së Drejtësisë në Konferencën Ndërkombëtare mbi Luftën Kundër Terrorizimit Ndërkombëtar, të organizuar nga OSCE

 

GJUHËT E HUAJA:

 

Gjuha:/Aftësitë: E folur Lexim Shkrim
SHQIP amtare amtare amtare
ANGLISHT shumë mirë shumë mirë shumë mirë

 

 

Emri :                        Dritan

Atësia :                     Baki

Mbiemri :                  DEMIRAJ

Datëlindja :              24.05.1969

Vendlindja :              Tiranë

Vendbanimi :            Michigan, USA

Kombësia :               Shqiptare

Gjendja civile :         I martuar, tre fëmije

Vendi i punës :         Brighton, Michigan, USA

                                Tel. (cel.):              001 (248) 550 1902

Email adresë:  dritandemiraj1@yahoo.com

Grada:                    Kolonel (ret)

 

Arsimi:

 

< >Shkolla e Mesme Ushtarake “Skënderbej”.                                                    1983-1987

Akademia Ushtarake “ Skënderbej”.                                                              1987-1991

Universiteti i Sporteve, Tiranë “ Vojo Kushi”                                                  1992-1995

Fakulteti Juridik.                                                                                            1992-1996

Akademia e Rendit Publik.                                                                  1994-1998

Akademia e Mbrojtjes (Kursi i Shtabit të Përgjithshëm), Tiranë.                   2007-2008                                         2008

Universiteti “Iliria” Prishtinë, Master për Marëdhëniet Ndërkombetare dhe Diplomaci.                                                                   2007-2009

 

< >Akademia e Forcave    të Armatosura,Kursi i Lartë i Oficerit, Tiranë.                                                                        2011-2012

 

< >Kolegji Europian i Sigurisë, Qendra Marshall (Kursi i Lartë i Studimeve të Sigurisë & Terrorizmit) Garmicsh, Gjermani.                                          01.03.13-05.04.1013

 

< >Kolegji i Mbrojtjes, Kursi i Lartë i Sigurisë dhe i Mbrojtjes,Tiranë.                                                                                       06.09.13-09.12.2013

 

< >Doktoraturë në punim. Tema: Forcat Speciale nën një perspektivë të re luftimi bashkëkohor.

 

Rast studimi Afganistani. Akademia e Forcave të Armatosura.                  2010-2014

 

Kualifikime dhe kurse  brenda dhe jashtë vendit:

 

< >Kursin e Forcave Speciale, Alb,                                                          20.11.94-25.03.1995

Kurs për Luftrat e Mbyllura, Belgjikë,                                                21.09.99-05.10.1999

Kurs për Mbrojtjen Ekzekutive, FS Turke,                                         17.01.00-25.02.2000

Kurs për Bodyguard, FS Turke,                                                          15.05.00-23.06.2000

Kurs për gjuhën Angleze, Universiteti Riponand York, Angli,        01.10.00-15.11.2000

Kursi  i Snajperit, FS Turke,                                                                  02.04.01-18.04.2001

Kursi i Mbijetesës në Xhungël,                                                              04.05.02-02.06.2002

Kursi Special Komando Operation, Gjermani,                                       01.06.03-15.06.2003

Kursi i avancuar i Bodyguardit, Alb                                                      01.02.04-08.03.2004

Kursi Themelor i Oficerit të Shtabit, Alb,                                           15.03.04-15.06.2004

Kursi  Special Komando, Gjermani,                                                    16.06.04-30.06.2004

Kursi Komando Alpine Verore, Gjermani,                                           02.07.04-30.07.2004

Kursi Komando Alpine Dimërore, Gjermani,                                      03.11.04-30.11.2004

Kursi i Liderit Alpin, Dimëror,Gjermani                                             17.01.05-29.01.2005

Kursi Operacional CIMIC i NATO-s, Itali,                                           27.05.05-01.06.2005

Kursi Bazë i Zhytjes nën ujore, Alb,                                                   10.06.05-30.06.2005

Kursi i Liderit Alpin,Veror, Gjermani,                                                 28.08.05-12.09.2005

Kursi ushtarak i skive, Zvicër,                                                           16.01.06-22.01.2006

Kursi i Kërkim Shpëtimit Dimëror, Zvicër,                                         24.01.06-04.02.2006

Kursi i Gjuhës Gjermane, Gjermani,                                                  04.03.06-14.08.2006

Kursi i avancuar i Snajperit,Gjermani,                                              15.08.06-03.09.2006

Kursi i hedhjeve tè lira me Parashutë,Gjermani,                               04.09.06-27.09.2006

Kursi i avancuar CQB me FSpeciale Amerikane                                15.05.08-13.06.2008

Kursi për Forcat Speciale “Eagle Strike 09” me MTT US Special Forces General Dynamics                                               07.04.09-06.08.2009

 

< >Kursi i vëzhgimit dhe i survejimit Jetburg me FS Amerikane,           10.09.09-07.10.2009

Kursi i Surveimit të avancuar me Amerikanët,                                  05.04.10-26.04.2010

Kursi i Anti terrorizmit në Qendrën e Luftës kundër Terrorit ne Turqi                                                                                 18.04.11-22.04.2011

 

< >Kursi i Luftimit të Afërt, BFS                                                              16.04.11-05.05.2011

Kursi i Operacioneve Speciale, BFS                                                   06.06.11-01.07.2011

Kursi për Forcat Speciale “Eagle Strike 11” me MTT US Special Forces General Dynamics                                           10.08.11-05.12.2011

 

< >Kursi i Shtabit të SOCC në NSHQ, Monx, Belgjik,                             23.04.12-27.04.2012

Kursi i Planizimit të SOCC, Monx, Belgjikë,                                       30.0412-04.05.2012

Kursi i Planizimit Operacional SOCC Pjesa I, Universiteti i Përbashkët i Operacioneve Speciale, USA                                         14.05.12-25.05.2012

 

< >Kursi i Planizimit Operacional SOCC Pjesa II, Universiteti i Përbashkët i Operacioneve Speciale, USA                                           08.10.10-18.10.2012

 

< >Kursi për Forcat Speciale “Eagle Strike 12” me MTT US Special Forces General Dynamics                                                                  01.08.12-20.11.2012

 

< >Kursi i Luftës Kundër Terrorizmit (SOFCbTC) nga FS, Universiteti i Përbashkët i Operacioneve Speciale, USA                    07.01.13-18.01.2013

 

< >Kursi i Planizimit Operacional SOCC Pjesa III, Universiteti i Përbashkët i Operacioneve Speciale, USA                                          10.04.13-24.04.2013

 

< >Kursi i Integrimit të Operacioneve Speciale, (SOIC) Universiteti i Përbashkët i Operacioneve Speciale, USA                           20.05.12-24.05.2013

 

< >Kursi i Luftës Asimetrike, (AWC) Universiteti i Përbashkët i Operacioneve Speciale, USA                                                02.09.13-06.09.2013

 

 

Eksperienca në punë:

 

< >Pedagog në Akademinë Ushtarake “ Skënderbej”                              02.06.91-20.11.1994

Reparti Special i Antiterrorit (Komandant Grupi)                              20.11.94-03.09.1995

Instruktor i Përgatitjes Speciale,                                                        03.09.95-18.05.1997

Reparti Special i Antidrogës (Shef Stërvitje )                                      18.05.97-13.12.1999

Batalioni i Parë i  shoqërimit të Presidentit                                       13.12.99-01.04.2003

Pedagog i Mbijetesës në Akademinë Ushtarake

Zv/ Komandant i Shkollës së Trupave Speciale                                 01.06.04-01.02.2007

Komandant i Forcave Speciale të Ushtrisë                                         01.02.07-01.10.2009

Komandant i Regjimentit Komando dhe FS                                        01.10.09-25.05.2010

Komandant i Forcave Speciale të Ushtrisë                                         25.05.10-16.11.2013

Shef i Qendrës së Simulimit, KDS                                                      16.11.14-05.12.2015

Pedagog nw Universitetin e Sporteve tw Tiranws                          05.12.15-30.08.2016

 

Gjuhë e huaj:

 

< >Anglisht ( e mbrojtur në Universitet)                                                nota tetë.

Niveli dytë Gjermanisht, shkolla e gjuhës Hurth, Gjermani.

Italisht, Universiteti i Tiranës,                                                          nota 10, Tiranë.

 

< >Forcat Speciale dhe Lufta Asimetrike                                          2017.

Specil Forces and Assymtric Warfare                                          2017.

Ushtria e Kalifatit të Terrorit                                                      2016.

Nëpër Labirintet e Shtetit Islamik                                               2015.

Afganistani- një paqe e vështirë. Analizë strategjike për luftën 14 vjeçare për luftën në Afganistan.                                                  2014.

 

< >Forcat Speciale në Afganistan nën një perspektivë të retë luftimit bashkëkohor. (Disertacioni).                                        2014.

 

< >Manuali i Planizimit të Grupimit të Forcave të Operacioneve

Perspektivë Zhvillimi i Forcave Speciale Shqiptare.                       2014.

Manuali i Planizimit të Forcave të Operacioneve Speciale     2013.

Doktrina e Forcave  të Operacioneve Speciale Shqiptare      2013.

Enciklopedia e Mbrojtjes së Personaliteteve të Larta             2011.

Manuali i Planizimit të Forcave Speciale                                2011.

Katalog Forcat Speciale Shqiptare në 100-in e Pavarësisë    2011.

Manuali Taktikat e Forcave Speciale Pjesa 1.                        2009.

Manuali i Forcave Speciale Pjesa 2.                                       2009.

Katalogu 10 vjet Forca Speciale të Ushtrisë                           2008.

Enciklopedia e Luftimit të Mbijetesës.                                    2007.

Manuali i Snajper kundër Snajper                                        2006.

Manuali Snajperit Pjesa 2                                                      2006.

Manuali i Operacioneve Speciale Alpine                                2005.

Manuali i luftimit në Qëndra të Banuara, MFT 3-17-1          2005.

Manuali i Operacioneve Speciale në Ndërtesa                       2004.

Manuali i Operacioneve Speciale në Mjetet e Lëvizëshme     2004.

Manuali i Luftimit të Mbijetesës, MFT-3-7-1                          2003.

Tai-Jitsu(vetëmbrojtje për Forcat Speciale dhe Komando)     2001

Kick-boxing                                                                             1998.

Xhudo                                                                                          1997.

Karate                                                                                     1996.

 

Gara dhe Tituj Sportive:

 

< >Boks             Kampion 1991, vendi i dytë 1994.

Karate          Kampion 1991, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,2000, 2001, vendi i 2-të 2002.

Kick-Box      Kampion, Beograd 1995, Shkup 1996.

Alpinizëm     Kampion 2004, 2005, 2006.

Mjeshtër i Merituar Sporti.

Instruktor Ndërkombëtar për Artet Marciale, Karate 5 DAN, Kick-Box dhe Tai-Jitsu 3 DAN.

Një nga sportistët më të mirë të shekullit në Karate, FSHK, 29 Nëntor 2012.

“Ushtaraku më i mirë i vitit 2012”, zgjedhur nga Televizioni Top Chanel dhe dorëzuar Trofeu i vitit me datën 23 Nëntor 2012 me rastin e 100 vjetorit të Pavarësisë.

Medalja e Artë në Karate viti 1991,

Medalja e Artë në Karate viti 1992,

Medalja e Artë në Karate viti 1993,

Medalja e Artë në Karate viti 1994,

Medalja e Artë në Karate viti 1995,

Medalja e Artë në Karate viti 1996,

Medalja e Artë në Karate viti 1997,

Medalja e Artë në Karate viti 1998,

Medalja e Bronxit  në Karate, Turqi viti 1998,

Medalja e Artë në Karate, Maqedoni, viti 1999,

Medalja e Artë në Karate viti 1999,

Medalja e Artë në Karate viti 2000,

Medalja e Artë në Karate viti 2001,

Medalja e Argjendtë në Karate viti 2002,

Medalja e Artë në Kick-Box 1995,

Medalja e Artë në Kick-Box 1996,

“Medalje Mjeshtër Sporti” Federata e Karatesë, 1996,

“Medalja e Artë për qitje me pistoletë” Shkolla e Këmbësorisë, Gjermani, 2003,

“Medalje e Argjendtë për qitje në kushtet e dimrit me snajper” Shkolla Alpine, Gjermani, 2005,

“Medalje e Karrierës mbi 10 vjet në FA” SHSHP, 2005,

“Medalje e Karrierës” mbi 15 vjet në FA, KFB, 2007,

“Medalje për Shërbime të Shquara” MM, 2007,

“Medalje për Shërbime të veçanta” SHSHP, 2008,

“Medalje Qitës i Dalluar” KBr  2008,

“Medalje e Shërbimit” KFB,  2008,

“Medalje për “Rrezultate të Larta në Përvetësimin e Programit Mësimor” KFB, 2008,

“Medalje Mjeshtër i Merituar Sporti” FK, 2009,

“Medalja e Komandantit”  KFB,  2009,

“Medalja Qitës i Dalluar” KBr, 2009,

“Medalja Nderit për Shërbimin Ushtarak” SHSHP, 2009,

“Medalje për Shërbime të Shquara” MM, 2010,

“Medalje për “Rrezultate të Larta në Përvetësimin e Programit Mësimor” KFT, 2010,

“Medalja Shpëtoj Jetë” SHSHP, 2010,

“Medalje e Shërbimit” KFT, 2011,

“Medalja Artë e Shqiponjës” 2011, Shkurt, 2011, Presidenti i Republikës, Zoti Bamir Topi.

“Medalja e Komandantit” KFT, 2011,

“Medalja e ISAF?it të NATO?s Atikel 5” nga Sekretari i Përgjithshëm Rasmussen, Afganistan, 2011,

“Medalja Army Commendation?s” nga US Army, Afganistan, 2011,

“Medalje e Noble Patron of Armor ”2011 nga US Army, Afganistan 2011,

“Medalja Shqiponja e Artë” , Nr 31, Klik Expo Group, 2011,

“Medalja për Shërbime Ndërkombëtare” MM, 2012,

“Medalje e Karrierës” mbi 20 vjet në FA, KFT, 2012,

“Medalja Ylli i Gjeneralit” , Nr 1931, Klik Expo Group, 2012,

Medalje Trofeu si “Ushtaraku i Vitit” nga Televizioni Top Chanel me rastin e 100 vjetorit të Pavarësisë, 23 Nëntor 2012.

“Medalje e Mirënjohjes si një nga Sportistët më të mirë të shekullit në Karate, FK 29 Nëntor 2012.

“Medalje për Shërbime të veçanta” SHSHP, 2013.

Medalja “Nderi i Kombit” Shtator, 2014, Presidenti i Republikës, Zoti Bujar Nishani.

 

Dislokime dhe misione jashtë shtetit:

 

< >Herat, Afganistan,                                                                   Shtator 2009.

Kandahar, Afganistan,                                                           Maj 2010.

Kandahar, Afganistan,                                                           Gusht 2010?Shkurt 2011.

Kandahar, Afganistan,                                                           Korrik  2012.

Spin Buldok, Afganistan,                                                        Janar-Shkurt 2013.

 

Proposed role in the project:Curriculum vitae

Family name:   MANDIJA

First names:     LEDINA

Date of birth:  03.06.1974

Nationality:     ALBANIAN

Civil status:     SINGLE

Education:       LAW

Institution

(Date from – Date to)

Degree(s) or Diploma(s) obtained:
LAW FACULTY University of Shkoder “Luigj Gurakuqi”

1992-1996

 Law Degree ( 98 of 100)

 

LAWYER

LAW FACULTY

Civil Department

University of Tirana

2003-2005

MASTER in the Science of Civil Law ( 95 of 100)
LAW FACULTY

Civil Department

University of Tirana

2009-2013

PhD in Civil Law, graduated with the thesis: ”The principles of the transnational civil procedure-Recognition and enforcement of foreign judicial and arbitration decisions on civil and commercial cases” (95 of 100)
LAW FACULTY

Institutute of Private Right

Karl Franzens University of Graz

 

PhD candidate, with the thesis “International and European Standards on Jurisdiction, Applicable Law and the Recognition of the Judgments in the matters of Child Custody and Access Rights, and Albanian Practice”

 

Language skills: Indicate competence on a scale of 1 to 5 (1 – excellent; 5 – basic)

Language Reading Speaking Writing
ALBANIAN 1 1 1
ENGLISH 1 1 1
FRENCH 2 3 2
ITALIAN 2 3 2

 

Membership of professional bodies:

Since 1999, Member of the National Bar Association.

2001 – 2003, Advocate near the Advocacy Center for Women, Shkoder

Since 2006, Member of the International Organization of Family Law

Since 2006, Member of the International Organization of Civil procedural Law

September 2006 –April 2007, Executive Director of CAO (Citizen’s Advocacy Office), branch of Shkoder.

2009-2011, Member of the National Commission on Consumer Protection

Other skills: (e.g. Computer literacy, etc.)

Excellent knowledge of applications on Windows (Microsoft Project, Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, etc)

Present position:        Legal Advisor of the President of Republic of Albania

Years within the firm:          2 years and 9 months

 

Key qualifications:  (Relevant to the project)

1996    Law Degree from the University of Shkoder with the Thesis “The action of  revendication and negation”

Since 1996- 2007 , 11 years full-time professor of the Family Law and Civil Procedural Law in Law Faculty, University of Shkoder and at the same time advocate in the court representing the clients in civil and family matters.

Since 2007, part-time professor in Law Faculty of Tirana Civil Procedural Law, Family Law

Since 2007-2014, 7 years State Advocate in central level representing Republic of Albania in European Court of Human Rights, International Arbitration, Constitutional Court, Supreme Court etc

Since 2010, lecturer of the initial training and expert of continuous training of judges in the Magistrate School of Albania( family law, international arbitration)

2005, Master degree in the Civil Science from University of Tirana

2013 PhD from University of Tirana with the Thesis “The principles of the transnational civil procedure-Recognition and enforcement of foreign judicial and arbitration decisions on civil and commercial cases”

August, 1997, Training Course on Law, Public administration and Social Changes, Budapest, Hungary organized by CEU.

May- July, 1998, Research on civil procedural law and family near Law Faculty, University of Bologna organized by Tempus

Oct -Nov, 2000, Research on civil procedures and divorces near Law Faculty, University Karl-Franzens  Austria, organized by Tempus.

July, 2002, Training course on law for non- profit organization, organized by ICNL

October, 2005, Research on civil procedure near Law Faculty, University Karl-Franzens Austria

January-June, 2006, Fellowship in Law near Law Faculty, University of Kansas- JFDP program  financed from Department of State, USA

Actually, Phd Candidate, University Karl Franzens, Graz, Austria with the thesis: “International and European Standards on Jurisdiction, Applicable Law and the Recognition of the Judgments in the matters of Child Custody and Access Rights, and Albanian Practice”

Presentation in the doctoral seminar in Graz “International and EU Human Rights Law(Introduction into scientific working in International Law)” with the topic : “Human Rights dialogue towards Albania” (written paper and oral presentation)

Presentation in the doctoral seminar in Graz “Legal Harmonization in the EU-the case of Austria, Croatia and Slovenia” with the topic: “The stabilization and Association Process as a pillar for legal harmonization-The case of Albania.” (written paper and oral presentation)

Presentation in the doctoral seminar in Graz “Challenging Paternity under the jurisprudence of the European Court of Human Rights” (written paper and oral presentation)

2001-2002, Participation, like a coordinator and trainer in the two years distance learning course of the judges in the framework of the tempus project “A model of European judge” (Albania, Macedonia, Bosnia-Herzegovina) organized in Forli in collaboration with other western European Faculties and institutions.

2002-2003, Participation, like a consultant and trainer in the program for the tempus project  “A European space of justice”(Albania, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Croatia, Montenegro) organized in Forli in collaboration with other western European Faculties and institutions.

2003-2004, Expert and coordinator in the study project “Improving the activity of The criminal proceeding organs and courts, regarding a better implementation of the laws that punish and prevent family violence”, CLCI, Tirana.

2004-2005, Main Legal Expert in drafting and lobbing the Domestic Violence Law, contracted by CAO (Citizens Advocacy Office)-Tirana and CLCI (Center for Legal and Civic Initiatives)-Tirana.

2006-2009, Expert, trainer and coordinator for the University of Shkoder in the Consortium contracted by EU Commission (Integrating and strengthening the European Area-Human Security in the western Balkan region: the impact of transnational terrorist and criminal organizations on the peace-building process of the region. (Contract No.028795 (CIT5) )

October 2006, Contracted by UNDP as legal expert in drafting the sublegal acts on Domestic Violence

January 2010 –October 2013, Representing the RoA in the negotiation process with the Albanian applicants before the European Court of Human Rights, in different cases as requested by the Court.

October 2011-October 2013, Representing the RoA before European Court of Human Rights, CM-DH and CDDH meetings.

 

Specific experience in the region:

Country Date from – Date to
ITALY/Bologna/Forli 2001-2002, coordinator and lecturer distance learning course of judges tempus project “A model of European judge” (Albania, Macedonia, Bosnia-Herzegovina) organized in Forli in collaboration with other western European Faculties and institutions.

2002-2003, consultant and trainer in the program for the tempus project  “A European space of justice”(Albania, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Croatia, Montenegro) organized in Forli in collaboration with other western European Faculties and institutions.

 

 

Graz, Serbia, Montenegro, Slovenia, Croatia, Albania, Bosnie Herzegovina 2006-2009, Expert, trainer and coordinator for the University of Shkoder in the Consortium contracted by EU Commission (Integrating and strengthening the European Area-Human Security in the western Balkan region: the impact of transnational terrorist and criminal organizations on the peace-building process of the region. (Contract No.028795 (CIT5) )

 

 

Professional experience

Date from – Date to Location Company& reference person[1] (name & contact details) Position Description
1996-2007

 

 

 

2000-2003

Shkoder      University “ Luigj Gurakuqi” Law Faculty

 

Lecturer

Head of Civil Law Department

 

 

Member of the Senate of the University and Head of Legal Commision of the Senate

Lecturer full time  Family Law, Civil Procedural Law,

Head of the Civil Department

2007-2010 Tirane State Advocacy State Advocate Representing Albania in international Arbitration, consulting and negotiating international contracts etc
2010-2013 Tirane State Advocacy

 

General State Advocate Representing Albania before internal and international courts, ECtHR, contracts, consulting public administration etc
2013-2014 Tirane State Advocacy State Advocate International Arbitration and Consulting Contracts representing Administrative Court of Appeal, consulting contracts
Since 2014 Tirane Institution of the President

 

Legal Assistant of the President of RoA Representing President in the Constitutional Court, consulting in the  process of the approbation of laws , legal reform etc.
2009-2014 Tirane University Marin Barleti

(Dr.Ilir Panda)

Lecturer part time Civil Procedural law
 2010-2015 Tirane Magistrate School

 

Lecturer part-time and expert family law, international arbitration
2001-2003 Shkoder Advocacy Center for Women, Shkoder

 

Advocate for family cases Representing in the court the women in the divorce, custody, adoption etc
2003-2004 Tirane CLCI ( Center for legal civic initiative)

(

Advocate, Expert Expert and coordinator in the study project “Improving the activity of The criminal proceeding organs and courts, regarding a better implementation of the laws that punish and prevent family violence”, CLCI, Tirana.

 

2004-2005 Tirane CAO (Citizens Advocacy Center) Expert Main Legal Expert in drafting and lobbing the Domestic Violence Law
2006 Tirane UNDP Expert expert in drafting the sublegal acts on Domestic Violence

 

Other relevant information (e.g., Publications)

Conferences and publications:

Presentation in the Conference “European Convention Application in Albanian legislation” with the topic “European Convention Application in Family Law in the Republic of Albania “

Presentation in the conference “Justice according to lawyers’ viewpoint” with the topic “Juridical system organization in the Republic of Albania”

Participation in the publication of the book “The youngsters in the social panorama in Shkoder district” with the topic “Welfare System in the Republic of Albania and its application to Shkoder district”

Presentation in the conference “The convention of children’s rights and her application on Albanian’s legislation” organized by Law Faculty of Shkoder and OSCE, with the topic: “The application of some articles of the Convention on Albanian’s legislation”

Presentation in the course of the tempus project “A model of European Judge” with the subject “ Harmonization of the Albanian legal system with the Acquis Communautaire”, published on the web www.uniadrion.unibo.it/judge, on the course” A model of European Judge”(distance learning course)

Presentation in the conference “Albania and Association Stabilization process” with the topic ” Harmonization of civil procedural law, recognition and enforcement of foreign decisions”, organized by Law Faculty of Shkodra in collaboration with Law Faculty of Tirana.

Presentation in the conference “ I want to have a family” with the topic “ Custody-actual legislation and the project of family Code” – organized by the association “ Papa Giovanni XXIII’

Participation in the study “ Domestic violence and the justice “.

Presentation in the seminar “ New Family Code and Notary problems”, with the topic “ Parental Responsibilities “ organized by Notary Association of Shkoder and Albania.

Publication in the scientific bulletin of University of Shkoder nr.56, 2006, “ The enforcement  of the  judicial decisions- in the framework of the article 6/1 of the European Convention on Human Rights”

Publication in the legal journal of the Magistrate School of Albania „Jeta Juridike“, no.4, 2006 „The importance of the law on measures against domestic violence in Albania”

Co-Author on the Guideline on Law on Domestic Violence ( The state  structures implementing the law on Domestic Violence),  ( published by CAO, 2008)

Publication in the legal journal Justicia, no 1, 2008 “Harmonization of the legislation on civil procedure in Europe and Albania”

Publication in the legal journal “Gjeopolitika”, no.7, 2011 “The development of the jurisprudence of European Court of Human Rights in administrative cases”

Publication in the legal Journal “HUMSEC Issues”, no.3, 2009 “ Restorative justice and victim offender mediation in criminal matters involving teenagers and youngsters in Albania”

Publication in the journal of the international family law “The international Survey of family law” 2009 edition, ISBN 978 184661 1827 with the topic “Family law relations between children and parents according to Albanian legislation-The meaning and importance of Parental Responsibility”

Participation in the 13th conference of the international family law, 2008, with the topic “ Principles, deviations therefrom and consequences of formal and non-formal relationships”, ISBN -978-99956-34-38-4

Participation in the national conference organized by the Law Faculty of Tirana “ Challenges of the Albanian society in the process of the European integration”, July 2009, with the topic “ The recognition and the execution of the foreign decision of the arbitration”,  ISBN 978-2-902638-10-6.

Participation in the international conference “Challenges of the European Economic integration of Western Balkan”, 2010, with the topic “ Consumer protection law in the framework of the harmonization with the EU legislation”, ISBN 978-9928-4011-2-0

Publication in the journal of the international family law “The international Survey of family law” 2016 edition, ISBN 978 1 78473 2172 with the topic “Reforming the Adoption Legislation in Albania and the Best Interest of the Child”, etc

Publication in the journal of the international family law “The international Survey of Family Law” 2017 edition, in process, with the topic “Marital Property Regimes in Albania” ( March 2017)

Participation in the national conference “The Economic and legal developments in Albania in the framework of the process of the negotiation for membership in EU” with the topic “The Treatment of the property in Albania in the framework of the jurisprudence of ECtHR” (April 2017)

Major Projects

2007-2010, Representing Republic Albania in collaboration with legal office “Polverini & Agaci” in the International arbitration “General Electric vs Republic of Albania”, under the rules of ICC. Representing in process of the annulment of the arbitral award and  in  the process of negotiation in collaboration with the legal office “ Grimaldi & associate”

2007-2008, Representing RoA in the International Arbitration “OstElectra vs.RoA (KESH sh.a)”, under the rules of ICC

2007-2008, Representing RoA in the International Arbitration “Energy Holding s.r.l Rumenia vs RoA (KESH)”

2008-2009, Representing RoA in collaboration with Av. Heggeman  in the International Arbitration “ BE-HA-SE vs GDR Republic of Albania” under the ICC Rules. Representing GDR before the Appeal Court of Tirana for the recognition of the arbitral award.

2008-2009, Representing RoA in close collaboration with Av. Hamid Gharavi ( Partner to Salans) in the International Investment Arbitration “Pantechniki vs RoA”, under the ICSID rules of Arbitration

2009-2010, Representing RoA in the international arbitration “ S.Saranda vs MBUMK , RoA”, under the ICC Rules

2012-2013, Representing RoA in close collaboration with legal office DG&L in the international investment arbitration “Burimi s.r.l vs RoA”, under the ICSID Rules

2007-2013, Representing the RoA before the Appeal Court of Tirana in the process of the recognition /refusal of the arbitral award in the cases: “ Italstrade vs RoA”, “ Iliria s.a vs RoA” etc

Consulting and representing RoA in the negotiation process of the enforcement of the arbitral award in different cases: “Italstrada vs RoA”, “ Safa vs RoA”,  “ Pranvera sh.p.k vs RoA (MBUMK)“, “General Electric vs RoA”

2012-2013, Representing the RoA in close collaboration with Cherrie Booth and Mahnaz Malik in the international arbitration “Sky Petroleum vs RoA” , under the UNCITRAL.

2011 -2013, Representing the RoA in close collaboration with H. Gharavi and S. von Dewalle in the international investment arbitration “Mamidoil vs RoA”

November 2012 – October 2013, In close collaboration with the  legal office (Derains, Gharavi & Lazareff)  consulting and representing the RoA in the process of negotiation, to the withdrawal process of the electric energy distribution company CEZ shperndarje, international investment arbitration in the case CEZ a.s vs RoA,  of the Removal of the license to Cez Shperndarje, and  the strategy of the arbitration process against CEZ a.s.

April 2007- October 2013, Consulting and representing the RoA in the negotiation and drafting of several international contracts with foreign investors and important projects such as Eurobond, TAP etc

January 2010 –October 2013, Representing the RoA in the negotiation process with the Albanian applicants before the European Court of Human Rights, in different cases as requested by the Court.

October 2011-October 2013, Representing the RoA before European Court of Human Rights, CM-DH and CDDH meetings

Me, the undersigned, Ledina Mandia, certify by my knowledge and belief, that these data are correctly given and that they describe me, my qualifications and experience.

 

Tirana, April 2017

Europass

Curriculum Vitae

Informacion Personal
Emri / Mbiemri  Xhulieta Kërtusha
Adresa  Rruga H H Dalliu , P 50, Ap 17, Tirana, Albania
Telefoni(at)  +355 68 805 5814
Fax
E-mail  xhkertusha@gmail.com
Shtetësia  Shqiptare
Data e lindjes  09 Qershor 1979
Gjinia  Femër
Punësimi i dëshiruar /

Fusha e punësimit

Eksperiencat e punësimit
Data Janar 2016 ne vazhdim

 

 

Roli ose pozicioni i punës Menaxhere Operimi

Statkraft PContinent/UK/SE Europe

 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Menaxhimi i departamentit të operimit të hidrocentraleve të Statkraft në kaskadën e Devollit në baze të liçensave dhe rregulloreve të Statkraftit. Suport në menaxhimin e tregut të energjisë në Dusseldorf M për rritjen maksimizimin e fitimit.
Emri dhe adresa e punëdhënsit Statkraft Albania : “Papa Gjon Pali II” Street, office no1204 ABA Business Center Tirana
Lloji i binzesit ose sektori

 

Data

 

Roli ose pozicioni i punës

 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

 

 

 

 

 

Emri dhe adresa e punëdhënsit

 

Lloji i binzesit ose sektori

 

 

Energjia Elektrike – Prodhimi Energjisë Elektrike

 

Gusht 2010 – Dhjetor 2015

 

Drejtoreshë e Njësise së Blerjes së Energjisë dhe Zhvillimit Rajonal të Tregut

 

Funksionet kryesore të kësaj njësie janë: argumentimi, administrimi dhe blerja nga importi i energjisë elektrike të nevojshme për të mbuluar humbjet në rrjetin e shpërndarjes bazuar në Modelin e Tregut të Energjisë Elektrike. Ai është përgjegjës për planifikimin dhe vendosjen e orareve në baza ditore, javore, mujore dhe vjetore për të lejuar furnizimin e vazhdueshëm të energjisë elektrike nga importimi tek konsumatorët tariforë.

 

OSHEE Sh.a (ish CEZ Shpërndarje Sh.a. anetare e  CEZ Group),  Rruga “ Abdyl Frasheri”, EGT Toëer, P12/1, Tirana

Energjia Elektrike – Shperndarja e Energjise Elektrike

                                                          Data

 

Roli ose pozicioni i punës

 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

 

 

 

Emri dhe adresa e punëdhënsit

 

Lloji i binzesit ose sektori

 

 

Data

 

Roli ose pozicioni i punës

 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

 

 

 

Emri dhe adresa e punëdhënsit

 

Lloji i binzesit ose sektori

 

Data

 

Roli ose pozicioni i punës

 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

 

 

 

Emri dhe adresa e punëdhënsit

 

Lloji i binzesit ose sektori

 

 

Data

 

Roli ose pozicioni i punës

 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

 

 

 

 

 

Emri dhe adresa e punëdhënsit

 

Lloji i binzesit ose sektori

 

Arsimi dhe trajnimet

  Tetor 2009 – Gusht 2010

 

  Drejtoreshë e Divisionit të Furnizuesit Publik me Shumicë

 

Harton strategjinë e Divizionit në lidhje me blerjet, shitjet, shkëmbimet e energjisë elektrike në përputhje me Modelin dhe Rregullat e Tregut dhe ndjek shitjen e energjisë elektrike në kohë reale duke ofruar të gjithë kapacitetin e transmetimit dhe energjinë elektrike.

 

KESH sh.a., Blloku “ Vasil Shanto”, P.O. Box 259/1 Tirana

 

Energjia Elektrike – Prodhimi Energjisë Elektrike

 

 

Dhjetor 2009 – Qershor 2010

 

Anetare e Këshillit Mbikqyrës të Termocentralit të Vlorës

 

Dhjetor 2006, PSGRP-IDA 02-04 Reference No. ËB 122-624/04 “Ndërtimi me Cikël të Kombinuar I Termocentralit të Vlorës”.

 

KESH sh.a., Blloku “ Vasil Shanto”, P.O. Box 259/1 Tirana

 

Energjia Elektrike – Prodhimi Energjisë Elektrike

 

 

 

Janar  – Tetor 2009

 

Drejtoreshë e Shfrytezimit dhe Monitorimit të Kaskadës së Drinit

 

Ky departament menaxhon prodhimin e energjisë elektrike sipas kushteve optimale. Përcakton sasitë e energjisë që ËPS do të marrë, dhe sasinë e energjisë që do të tregtohet. Ndjek bilancin teknik për njësinë e prodhimit (prodhimin dhe humbjet, koeficientët e realizimit për njësinë prodhuese).

 

KESH sh.a., Blloku “ Vasil Shanto”, P.O. Box 259/1 Tirana

 

Energjia Elektrike – Prodhimi Energjise Elektrike

 

 

Qershor 2004 – Janar 2009

 

  Inxhiniere Mekanike në Departamentin Hidro Termo Mekanik

 

Ky departament përgatit dhe koordinon grafikët e remonteve të njësive prodhuese me kompani të tjera, përgatit listën e materialeve dhe pjesëve rezervë të pranuara nga njësitë. Përgatit programin e investimeve të nevojshme për garantimin e gatishmërisë së prodhimit për këto njësi: ndjek defektet dhe dështimet në njësitë prodhuese të Kaskadës së lumit Drin (HEC-i i Fierzës, HEC-i Koman, Hidrocentrali Vau i Dejës), Kaskada e lumit Mat (Ulez HEC, Hidrocentrali i Shkopetit) dhe Bistrica 1 dhe 2 HEC.

 

KESH sh.a., Blloku “ Vasil Shanto”, P.O. Box 259/1 Tirana

 

Energjia Elektrike – Prodhimi Energjisë Elektrike

Data 1997-2002
Titulli i kualifikimit të arritur Inxhiniere Mekanike, Drejtimi Energjetik
Temat kryesore / aftësitë e mbuluara nga edukimi / trajnimi Makinat dhe Sistemet Energjetike, Termocentralet, Pajisjet Mekanike, Motori Termik për Tërheqje, Matjet Mekanike dhe Termike, Bazat e Ftohjes, Asetet Energjetike ( TEC / HEC), Shkëmbimet e Ngrohjes dhe Gjeneruesit, Energji Alternative, Ndërtim, Mekanika Fluidike, Dinamika e Lëngjeve,

 

Teza e Diplomës : “Studimi i kthimit të GA nëTermocentralit të Ballshit për kalim nga regjimi me presion në regjim me vakum”

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi edukimin ose trajnimin Universiteti Politeknik i Tiranës
Niveli në klasifikimin kombëtar ose ndërkombëtar

 

Data

Titulli i kualifikimit të arritur

 

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara nga edukimi / trajnimi

 

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi edukimin ose trajnimin

Niveli në klasifikimin kombëtar ose ndërkombëtar

Data

Titulli i kualifikimit të arritur

 

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara nga edukimi / trajnimi

 

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi edukimin ose trajnimin

Niveli në klasifikimin kombëtar ose ndërkombëtar

 

Data

 

Titulli i kualifikimit të arritur

 

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara nga edukimi / trajnimi

 

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi edukimin ose trajnimin

Niveli në klasifikimin kombëtar ose ndërkombëtar

 

Data

 

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara nga edukimi / trajnimi

 

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi edukimin ose trajnimin

 

Data

 

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara nga edukimi / trajnimi

 

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi edukimin ose trajnimin

 

Data

 

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara nga edukimi / trajnimi

 

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi edukimin ose trajnimin

 

Kombëtar

 

 

2009 – 2010

Master në Menaxhim

 

Master në Menaxhim Biznesi dhe Marketing Ndërkombëtar

 

 

Universiteti Europian i Tiranës

 

Master i nivelit të dytë

 

2006-2007

 

Çertifikatë

 

Debati Politik në Programin e Evropës Juglindore

 

 

New Bulgarian University – Këshilli i Europës

 

Ndërkombëtar

 

2003- 2004

 

Çertifikatë

 

Menaxhim Politik

 

 

National Democratic Institute  NDI – USAID

 

Ndërkombëtar

 

 

Mars  2009

 

Platforma kompiuterike për analizën dinamike dhe statike të sistemit elektroenergjetik

 

 

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike , Licensa TEMPUS Projekti JEP – 41154-2006 (SEECEN)

 

Prill  2009

 

Modelet ekonomike për gjenerimin e shpërndarë të energjisë

 

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike , Licensa TEMPUS Projekti JEP – 41154-2006 (SEECEN)

 

 

Qershor  2009

 

Operimi i sistemeve elektrike të fuqisë në kushtet e tregut të energjisë

 

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike , Licensa TEMPUS Projekti JEP – 41154-2006 (SEECEN)

Data

 

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara nga edukimi / trajnimi

 

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi edukimin ose trajnimin

 

Data

 

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara nga edukimi / trajnimi

 

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi edukimin ose trajnimin

 

Data

 

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara nga edukimi / trajnimi

 

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi edukimin ose trajnimin

 

Data

 

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara nga edukimi / trajnimi

 

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi edukimin ose trajnimin

 

 

Aftësitë personale dhe kompetencat

  Tetor  2008

 

Objektivat dhe rregullat e blerjes dhe aktiviteteve të prokurimit.

 

 

a2a – Cooperazione Italiana, PRTGKPSEA Project

 

Mars   2008

 

Administrimi i sigurisë së impianteve energjetike

 

a2a – Cooperazione Italiana, PRTGKPSEA Project

 

Nentor 2007

 

Ushtrimi dhe mirëmbajtja e impianteve të prodhimit

 

AEM – Cooperazione Italiana, PRTGKPSEA Project

 

Janar  – Korrik  2006

 

Menaxhimi i energjisë dhe vlerësimi i projekteve për investime në energji

 

USAID

Gjuha e nënës Shqip
Gjuhë të tjera
Vetë vlerësimi Të kuptuarit Të folurit Të shkruarit
Niveli Europian (*) Dëgjim Lexim Ndërveprim folës Prodhim folës
Anglisht Rrjedhshëm Rrjedhshëm Rrjedhshëm Rrjedhshëm Rrjedhshëm
Italisht Rrjedhshëm Rrjedhshëm Rrjedhshëm Rrjedhshëm Rrjedhshëm
(*) Korniza Europiane e përbashkët e referimit për gjuhët
Aftësi sociale dhe kompetenca – Puna ne grup: Unë kam mësuar se si të ndërtojë marrëdhënie efektive, të punojnë me kolegët dhe inkurajojë punën në grup duke rritur efektivitetin.

– Aftësi ndërkulturore: Unë kam demonstruar se jam ne gjendje të punoj me ndjeshmëri në mjediset multikulturore, duke punuar me klientët dhe kolegët e kombësive të ndryshme dhe duke marrë pjesë në trajnime ndërkombëtare;

– Aftësitë e komunikimit dhe lehtësimit: Në rolin tim të specialistit dhe drejtorit kam arritur të mbajë komunikim efektiv dhe professional me koleget.

Aftësi organizative dhe kompetenca -Leadership: Unë kam forcuar aftësitë e mia udheheqese gjatë 12 viteve të fundit ne sistemin energjetik Shqiptar duke çuar me tej organizimin e punës në kompani me përvojen e krijuar, duke punuar me devotshmëri dhe duke krijuar lidhje të reja dhe duke kaluar sfida të mëdha me sukses.
Aftësi teknike dhe kompetenca – Menaxhimi i projektit: Aftësitë e fituara nga përvoja ime në menaxhimin e detyrave të energjisë, duke përfshirë planifikimin, mbikëqyrjen dhe shkëmbimet deri në raportimin përfundimtar.

– Gjatë dymbëdhjetë viteve të kaluara kam punuar në sistemin energjetik Shqiptar, ku unë kam zhvilluar aftësitë e mia në disa projekte të energjisë. Pesë vitet e fundit aftësitë e mia janë zhvilluar në tregtinë e energjisë duke përfunduar kontrata të rëndësishme nga importi për 45% të energjisë së konsumit të vendit. Kam fituar aftësi të jashtëzakonshme organizative. Përveç kësaj, unë posedoj aftësinë për të hulumtuar dhe konsoliduar informacionin, menaxhimin e kohës, planifikimin, mbikëqyrjen dhe shkëmbimet deri në përfundim dhe raportimin përfundimtar, hulumtimet dhe analizat e thella në tregtinë dhe menaxhimin e energjisë.

Aftësi kompjuterike dhe kompetenca Microsoft Office tools (Excel, Word, PowerPoint and Outlook);

PC Operation Systems: Windows 2000, Windows XP, Vista

Networking: Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook,

AUTOCAD 2D, AUTOCAD 3D , AUTOCAD MAP, SAP,SCADA (ALSPA)

Leje drejtimi Mbajtëse e lejes së drejtimit, kategoria B.

 

 

 


[1] The Contracting Authority reserves the right to contact the reference persons. If you can not provide a reference, please provide a justification.