Protestat e studentëve po japin dhe frytet e para. Ministrja Nikolla ka pranuar katër kushtet e vendosura prej studentëve. Tashmë studentët, të pakënaqur vetëm me plotësimin e këtyre katër pikave, vazhdojnë protestën duke kërkuar: Arsim falas.

Katër kërkesat e studentëve të pranuara prej Ministres Nikolla:

Shfuqizimi i VKM nr 288 pika numër 4 e cila citon si më poshtë: Studenti, i cilësuar në bazë të rregullores së institucionit të arsimit të lartë publik si përsëritës në një lëndë apo në shumë lëndë dhe vijon studimet në vitin pasardhës, i nënshtrohet tarifës së shkollimit për kredit për detyrimet apo lëndët përsëritëse, si dhe tarifës vjetore të shkollimit të vitit akademik në të cilin vazhdon studimet.
Mbështetur në nenin 99 mbi Keshillet studentore, Ligji i Arsimit të lartë pika 2 kërkojmë që Bordi i Administrimit të IAL-ve të ketë numër të barabartë votash si nga Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe IAL-te, dhe të shtohet një përfaqësues në këtë bord nga studentët.
Përmiresimi i kushteve të konvikteve.
Përgjysmimi i tarifës së studimit mbështetur në nenin 99 pika 5 (Ligji I arsimit të Lartë)